Photos

Photo Image701.jpg
Raid Valais 10.04.10 - Massif du Mont Rose