Photos

Photo Image714.jpg
Raid Valais 10.04.10 - Le Liskamm du refuge Margherita