Photos

Photo Image011.jpg
Zanskar 2005 - Camion TaTa entre Kargil et Padum